Program

19:00 Välkomstmottagning

Safnahusid, Hverfisgata 15, 101 Reykjavik

10:00-12:00 Digitaliseringens effekter på förvaltningen – Sal A

Debattledare: Elín Ósk Helgadóttir (IS)

Ellen Strålberg er fagdirektør i det norske Direktoratet for forvaltning og IKT, med et stort engasjement for hva digital transformasjon betyr for offentlig sektor. Hun har bred kompetanse fra offentlig forvaltning i skjæringsfeltet politikk, strategi og nasjonale tiltak for digitalisering og økt samhandling. Strålberg er informatiker fra Universitetet i Oslo.

Tuomas Pöysti är justitiekanslern i statsrådet i Finland. Justitiekanslern är vid sidan av riksdagens justitieombudsman enligt Finlands grundlag den högsta laglighetsövervakaren i riket. Justitiekanslern övervakar lagligheten i regeringens och ministeriernas samt republikens presidents ämbetsåtgärder. Justitiekanslern övervakar dessutom att domstolar, myndigheter och tjänstemän samt andra som ålagts ett offentligt uppdrag följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Justitiekanslern har även vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över advokater och tillståndsjurister. Justitiekanslern övervakar även i samband med tillsynen att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Tuomas Pöysti är ytterligare docent i förvaltningsrätt (Helsingfors universitet) och har flera vetenskapliga publikationer i förvaltnings- och informationsrätten samt i europarätten. Han har tidigare arbetat bland annat som Finlands riksrevisor (generaldirektör för statens revisionsverk, 2007-2015) och som understatssekreterare vid social- och hälsovårdsministeriet och som förvaltningspolitisk understatssekreterare vid finansministeriet. Han har haft flera internationella och nationella förtroendeuppdrag, till exempel han var ordförande i övervakningskommittén av den Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån OLAF i EU-kommissionen.

Jørgen Steen Sørensen : Folketingets Ombudsmand siden 2012. Han er jurist af uddannelse fra Københavns Universitet og har haft en fornem karriere især inden for retssektoren i Danmark. Han har således været både dommer i Østre Landsret og Rigsadvokat. Han er dansk repræsentant i The European Commission for Democracy through Law (Venedig-Kommissionen) under Europarådet. Han er forfatter til en række artikler i juridiske tidsskrifter om bl.a. forfatnings- og forvaltningsretlige, menneskeretlige og strafferetlige spørgsmål samt medforfatter til diverse lovkommentarer.

x


x

13:00-15:00 Förvaltning och mänskliga rättigheter – Sal A

Debattledare: Anna Tryggvadóttir (IS)

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Direktør Petter Wille , Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Petter Wille er den første direktøren for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter; utnevnt i 2016. Wille har bred erfaring med menneskerettigheter og internasjonal rett. Han har arbeidet i Utenriksdepartementet, der han blant annet har vært ambassadør og Norges faste representant til Europarådet. Han har vært ambassaderåd ved Norges faste delegasjon i Genève med ansvar for generelle FN-spørsmål, menneskerettigheter og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Han har også vært avdelingsdirektør i Utenriksdepartementets FN avdeling. Wille har skrevet boken «FN og menneskerettighetene» og vært medforfatter av flere bøker med menneskerettigheter som tema. Han har undervist i spesialfagene folkerett og menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo

Eija Siitari är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen i Finland (för tillfället vice ordförande på den tredje sektionen). Hon är juris doktor (avhandlingen handlar om människorättskonventionens krav på en rättvis rättegång i förvaltningsprocessen). Hon har tidigare arbetat vid justitieministeriet som lagstiftningsråd. Hon har deltagit i lagberedningen inom offentlig rätt och miljörätt.

x


x

13:00-15:00 Nationell och lokal förvaltning – Sal B

Debattledare: Claes Nilas (DK)

Trausti Fannar Valsson är docent i förvaltnings- och kommunalrätt vid Islands Universitet sedan 2008. Trausti har bland annat varit ordförande för offentlighetsnämnden; medlem av namnnämnden; ordförande och projektledare för utredning om en ny offentlighetslag; ordförande och projektledare för utredning om en ny kommunallag; ordförande och projektledare för udredning om private grundskolor och ordförande för polisens tillsynsnämnd.

Arto Sulonen, direktör för juridiska enheten i Finlands Kommunförbund. Till ansvarsområden hör främst utveckling av kommun- och förvaltningsstrukturer samt förvaltnings- och kommunjuridik. Har tidigare arbetat ca. 20 år i nämnda uppgifter i flera ministerier i Finland.

Anna Margrét is Audit Manager and Deputy Chief Internal Auditor at the City of Reykjavík. Anna Margrét has taught several courses at the Reykjavík Open University on the topic of internal audit, risk management and internal control.  Also, she has given several presentations in various conferences on internal audit and has specialized in the topic of comparison on internal audit in the public sector within the Nordic Countries. Her article, “Internal Audit in the Public Sector Comparative study between the Nordic countries – The development of internal auditing within the public sector in the Nordic countries; Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden”, was published in the journal of University of Iceland, Icelandic Review of Politics & Administration, in June 2018.

Anna Margrét has a master’s degree of Public Administration from The Pennsylvania State University, USA, 1993 and became Internal Auditor, CIA, in 2007, issued by the International Association of Internal Auditor (IIA). Anna Margrét has been active in the profession of internal auditors.  A board member of the IIA Iceland from 2008 and chairman of board 2010 – 2014.  Leading the IIA public sector group in IIA Iceland 2014 – 2017. Since 2015 participating in NORPIA, Nordic Network for Public Sector Internal Auditors.

x

19:00 Bankett

Kolabrautin i Harpa

Toastmaster: Ari Karlsson (IS)

09:00-10:30 Förvaltningsbeslut i domstol – Sal A

Debattledare: Thomas Bull (SE)

Sten Heckscher, fd. ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

Kristín Benediktsdóttir är docent vid juridiska fakulteten vid Islands Universitet där hon är ansvarig bl.a. för undervisningen i processrätt och Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna. Hon är författare till ett stort antal publikationer som publicerats i juridiska tidskrifter. Hon har suttit i ett antal nämnder och råd och. Kristín har tidigare varit verksam som juridisk assistent vid Högsta Domstolen, jurist hos Alltingets ombudsman och som advokat.

Kjartan Bjarni Björgvinsson är domare vid Reykjavík tingsrätt och docent vid Reykjavíks Universitet. Han har suttit i ett antal nämnder och råd och bl.a. fungerat som utredare för Alltinget. Kjartan Bjarni är författare till ett stort antal publikationer som publicerats i juridiska tidskrifter. Han har tidigare varit verksam som juridisk assistent hos EFTA domstolen och som Alltingets ombudsmans assistent.

x


x

09:00-10:30 Ämbetsmännen i den moderna förvaltningen – Sal B

Debattledare: Anne Heyerdahl (NO)

Eva Hildrum er tidligere departementsråd i det norske Samferdselsdepartementet. Hun er statsviter med arbeidserfaring fra flere departementer og Statskonsult. Hun har engasjert seg i hvordan samfunnsutviklingen påvirker rammebetingelsene for demokratisk styring, herunder forholdet mellom embetsverk og politisk ledelse, lojalitet, integritet og byråkratiets rammebetingelser.

Berglind Bára Sigurjónsdóttir är kontorschef i justitiedepartementet. Hon har tidigare varit verksam som kontorschef hos Alltingets ombudsman och undervisat i juridik vid Islands Universitet.

Ragnhildur Arnljótsdóttir är departementschef i statsdepartementet. Hún avlagde juristexamen från Islands Universitet 1991. Ragnhildur har tidigare varit verksam som jurist hos Alltinget och hälsovårdsdepartementet och som departementschef i social- och trygghetsdepartementet.

x


x

10:45-13:00 Förvaltning och social tillit – Sal A

Debattledare: Sigurður Kári Árnason (IS)

Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap, Uppsala universitet

Tryggvi Gunnarsson har varit Alltingets ombudsman sedan 1998. Hann avlagde cand.jur. examen vid Islands Universitet 1982 och vidareexamen vid Oslos Universitet 1987. Tryggvi var tidigare verksam bl.a. som juridisk assistent hos Högsta Domstolen och Alltingets ombudsman, tillförordnad domare och advokat.

Tytti Yli-Viikari has served as the Auditor General of Finland since 2016. She has worked at the National Audit Office and the Ministry of Finance. Ms Yli-Viikari is a public audit, public policy evaluation and risk management professional.  She is driven by a strong will to enhance good governance and to develop relevant and timely information on public accountability.  Ms Yli-Viikari regularly holds speeches in national and international seminars on themes such as digitalisation, ethics, democracy, trust and the future of public audit. She holds a Master in Public Administration from the French National School of Administration ENA and M.A.s from the College of Europe and from the Panthéon Sorbonne University.

x